مدیرعامل شرکت سیستان با اشاره به موفقیت های روز افزون بانک ملت در سال های اخیر اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع در این بانک ستودنی است.