سامانه محب بانک ملت در چند مرکز دیگر در استان بوشهر به صورت رسمی به بهره برداری رسید.