تعداد پایانه های فروشگاهی بانک ملت منصوب در استان البرز به پنج هزار و 626 دستگاه رسید.