اوراق جدید گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده سهام مربوط به سرمایه 16 هزار میلیارد ریالی بانک ملت صادر شد.