سامانه مدیریت حساب های بانکی بانک ملت در 35 مرکز در استان سمنان نصب و راه اندازی شد.