نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، از مدیرعامل بانک ملت به دلیل تلاش ویژه در جهت جایگزینی خودروهای فرسوده قدردانی کرد.