تمامی شعب بانک ملت در استان البرز به سیستم نوبت دهی مجهز شدند.