مسوولان دستگاه های اجرایی در چند استان کشور، عملکرد بانک ملت را در این استان ها مورد تجلیل قرار دادند.