بانک ملت استان خوزستان، نسبت به بهره برداری از سه دستگاه خودپرداز جدید در این استان اقدام کرد.