شعبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بانک ملت به عنوان شعبه مستقل(VIP ) برگزیده شد.