بانک ملت استان کردستان به صورت فعال در همایش خیران مدرسه ساز استان مشارکت کرد.