بانک ملت استان خراسان شمالی، تمامی نمایندگی های شرکت بیمه ایران در این استان را به پایانه های فروشگاهی پرسرعت مجهز کرد.