سامانه مدیریت حساب های بانکی بانک ملت در سازمان های مختلف نصب و راه اندازی شد.