بانک ملت توانست رتبه نخست را در میان بانک های استان قم در چند شاخص به خود اختصاص دهد.