بانک ملت استان اردبیل، نسبت به تجهیز اداره کل تامین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی(ره) این استان به سامانه مدیریت حساب های بانکی اقدام کرد.