بانک ملت استان اصفهان در طول 6 ماه اخیر، 19 دستگاه خودپرداز در نقاط مختلف استان نصب و راه اندازی کرد.