بانک ملت استان مازندران، سه دستگاه خودپرداز جدید در نقاط مختلف این استان نصب و راه اندازی کرد.