مشتری ارزنده بانک ملت به عنوان پیمانکار برتر استان خراسان شمالی انتخاب و معرفی شد.