جوایز برندگان ویژه طرح پرداخت الکترونیکی بهای سوخت بانک ملت اهدا شد.