سامانه مدیریت حساب های بانکی در سه مرکز جدید در استان سمنان، به صورت رسمی به بهره برداری رسید.