بانک ملت، شرکت بیمه ایران استان خراسان شمالی را به یک قسمت خدمات ویژه مجهز کرد.