بانک ملت استان ایلام نسبت به تجهیز چهار مرکز جدید در این استان به دستگاه های کارتخوان اقدام کرد.