بانک ملت، 7 باجه ارزی در شعب استان خراسان رضوی دایر کرد.