بانک ملت استان خراسان رضوی، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در دو مرکز جدید استان نصب و راه اندازی کرد.