بانک ملت استان خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به دو دستگاه خودپرداز مجهز کرد.