بانک ملت با حمایت از جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، گام دیگری در مشارکت در فضاهای علمی و دانشگاهی کشور برداشت.