بانک ملت موفق شد بیش از 84 درصد از منابع ارزی استان کرمانشاه را به خود اختصاص دهد.