بانک ملت استان خراسان شمالی، تمامی شعب و نمایندگی های شرکت های بیمه البرز و ایران را در این استان، به پایانه های فروشگاهی مجهز کرد.