سامانه مدیریت حساب های بانکی بانک ملت در دو سازمان بزرگ استان لرستان نصب و راه اندازی شد.