بانک ملت استان لرستان نسبت به بهره برداری از یک دستگاه خودپرداز در سازمان بهزیستی این استان اقدام کرد.