دانشگاه علوم پزشکی استان همدان، بخش عمده از حساب های خود را در بانک ملت متمرکز کرد.