معاون مدیرعامل بانک ملت در امور توسعه و فناوری اعلام کرد که این بانک تا پایان آذرماه سال جاری، حدود 22 میلیون و 500 هزار کارت برداشت الکترونیک صادر کرده که 19 درصد از کل کارت های صادره در نظام بانکی است.