بانک ملت استان خوزستان، سامانه محب را در یک بیمارستان و یک دانشگاه در این استان نصب و راه اندازی کرد.