بانک ملت استان فارس، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در 6 سازمان بزرگ این استان نصب و راه اندازی کرد.