بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی پایانه های فروشگاهی در تمامی نمایندگی های بیمه ایران در استان مرکزی اقدام کرد.