بانک ملت از استقبال مطلوب مردم از سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در جایگاه ها قدردانی کرد.