مدیریت شعب بانک ملت استان خراسان شمالی، مرکز پشتیبانی جایگاه های سوخت را با همکاری شرکت یاس ارغوانی راه اندازی کرد.