بانک ملت با هدف تسهیل امور مسافران و تجار عازم کشور ترکیه، کارت الکترونیک ویژه ای با عنوان"سفری کارت" طراحی کرد.