بانک ملت استان قزوین نسبت به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در دانشگاه پیام نور استان اقدام کرد.