سیستم انتقال کارت به کارت از طریق اینترنت بانک ملت(سحاب) که با هدف ارتقای سیستم برای مدتی، غیرفعال شده بود دوباره فعال شد.