قسمت خدمات ویژه بانک ملت در موسسه قوامین کرج به صورت رسمی کار ارائه خدمات بانکی را آغاز کرد.