یک دستگاه خودپرداز بانک ملت در دانشگاه پیام نور خرم آباد به صورت رسمی به بهره برداری رسید.