مدیریت های شعب بانک ملت استان های هرمزگان و گلستان، نسبت به نصب سامانه محب در سازمان های مختلف اقدام کردند.