بانک ملت استان اردبیل نسبت به راه اندازی دو دستگاه خودپرداز سالنی جدید در این استان اقدام کرد.