مشتریان بانک ملت در استان های مختلف، با انواع خدمات نوین و الکترونیک این بانک آشنا شدند.