مسوولان دستگاه های اجرایی استان های مازندران و سمنان از عملکرد بانک ملت در این استان ها اظهار رضایت کردند.