بانک ملت از لحاظ مبلغ تراکنش پایانه های فروشگاهی بانک های استان لرستان، مقام نخست را کسب کرد.