8دستگاه خودپرداز جدید بانک ملت از سوی مدیریت های شعب استان های خراسان رضوی و شمالی در این استان ها نصب و راه اندازی شد.