بانک ملت موفق شد در میان بانک های استان کرمانشاه در سرانه شعب و پرسنل رتبه نخست را از آن خود کند.