بانک ملت استان مازندران، تمامی جایگاه های سوخت استان را به سامانه پرداخت الکترونیک مجهز کرد.